misc.3sat

参考文献

 1. 結城 浩: 数学ガール/乱択アルゴリズム [Kindle版]
 2. wikipedia/充足可能性問題

アルゴリズムは[1]より. 3-CNF, kyouseibi も[1]より. 他のテストデータ c1, c2 は[2] より.

misc.3sat.cc

struct Var {
 int var;
 bool pol;
 Var(int v) : var(v), pol(true) {}
 Var(int v, bool b) : var(v), pol(b) {}
};
using Clause = vector<Var>;
using CNF = vector<Clause>;
using Assign = vector<bool>;

// {{{ debug print

ostream& operator<<(ostream&os, Var v) {
 if (v.pol) return os << 'x' << v.var;
 return os << "(not x" << v.var << ')';
}
 
ostream& operator<<(ostream&os, Clause&c) {
 os << "(or";
 for (auto&x: c) os << ' ' << x;
 return os << ')';
}

ostream& operator<<(ostream&os, CNF&c) {
 os << "(and " << c[0] << endl;;
 for (int i=1;i<c.size()-1;++i)
  os << "   " << c[i] << endl;
 os << "   " << c[c.size()-1] << ')';
 return os;
}
// }}}

bool is_satisfied(CNF&cnf, Assign&v) {
 for (auto&c: cnf) {
  bool bl = false;
  for (auto&x: c) if (v[x.var] == x.pol) { bl = true; break; }
  if (not bl) return false;
 }
 return true;
}

/* N.B.
 * when `cnf` is not satisfi-able,
 * `solve` returns dummy
 * check with `is_satisfied`
 */
Assign solve(CNF&cnf, int n, int R = 200) {
 random_device rd;
 mt19937 rand(rd());
 Assign a(n);
 rep (i, n) a[i] = rand()%2 == 0;

 rep (_, R) {
  rep (__, 3 * n) {
   vector<int> clauses;
   rep (i, cnf.size()) {
    auto&c = cnf[i];
    bool bl = false;
    for (auto&x: c) {
     if (a[x.var] == x.pol) { bl = true; break; }
    }
    if (bl) { continue; }
    else { clauses.push_back(i); }
   }
   int m = clauses.size();
   if (m == 0) return a;
   m = rand() % m;
   auto&c = cnf[clauses[m]];
   m = rand() % c.size();
   m = c[m].var;
   a[m] = not a[m];
  }
 }
 return a; // this not satisfy
}

void test(CNF&c, int n) {
 cout << "*" << endl;
 Assign a = solve(c, n);
 if (is_satisfied(c, a)) {
  cout << c << " is satisfiable and" << endl;
  cout << "proper assignment = " << a << endl;
 } else {
  cout << c << " is NOT satisfiable and" << endl;
 }
 cout << "*" << endl;
}

int main() {

 CNF c1 {
  Clause { Var(0), Var(1) },
  Clause { Var(0), Var(1, false) },
  Clause { Var(0, false), Var(1, false) }
 };
 test(c1, 2);

 CNF c2 {
  Clause { Var(0), Var(1) },
  Clause { Var(0), Var(1, false) },
  Clause { Var(0, false), Var(1) },
  Clause { Var(0, false), Var(1, false) }
 };
 test(c2, 2);

 CNF kyouseibi {
  Clause { Var(0), Var(1), Var(2) },
  Clause { Var(3), Var(1), Var(2, false) },
  Clause { Var(0, false), Var(3), Var(2) },
  Clause { Var(0, false), Var(3, false), Var(1) },
  Clause { Var(3, false), Var(1, false), Var(2) },
  Clause { Var(0, false), Var(1, false), Var(2, false) },
  Clause { Var(0), Var(3, false), Var(2, false) },
  Clause { Var(0), Var(3), Var(1, false) }
 };
 test(kyouseibi, 4);

 CNF kyouseibi_1 {
  Clause { Var(0), Var(1), Var(2) },
  Clause { Var(3), Var(1), Var(2, false) },
  Clause { Var(0, false), Var(3), Var(2) },
  Clause { Var(0, false), Var(3, false), Var(1) },
  Clause { Var(3, false), Var(1, false), Var(2) },
  Clause { Var(0, false), Var(1, false), Var(2, false) },
  Clause { Var(0), Var(3), Var(1, false) }
 };
 test(kyouseibi_1, 4);

 return 0;
}